นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Privacy Policy


เว็บไซต์ taladwebsite.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดเว็บไซต์ จำกัด (Taladwebsite Co., Ltd.) ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามายังเว็บไซต์ taladwebsite.com ซึ่งทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ ได้แก่ ชื่อ(First Name) นามสกุล(Last Name) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) อีเมล(Email Address) ที่อยู่(Address) จังหวัด(Province) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) ประเทศ(Country) Line ID และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท ตลาดเว็บไซต์ จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อใช้สำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างการให้บริการ การสร้างเอกสารที่จำเป็น อาทิ ใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น และอาจใช้เพื่อนเสนอสินค้าและบริการอื่นๆ ในระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บในระบบของบริษัทฯ ไม่นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น และท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์สถานะของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยหรือระบุตัวตนของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

taladwebsite.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ taladwebsite.com เท่านั้น เว็บไซต์ taladwebsite.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ taladwebsite ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น กรุณาอ่าน นโยบายการยินยอมให้ข้อมูลบุคคลที่สาม

ในกรณีที่ เว็บไซต์ taladwebsite.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเราจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ taladwebsite.com

บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ ท่านอาจแจ้งความประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่เราได้ตลอดเวลา คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ taladwebsite.com ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ taladwebsite.com ทราบ  ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวอาจทำให้เราไม่สามารถติดต่อเพื่อให้บริการแก่ท่านได้ในระหว่างการให้บริการที่ยังไม่สิ้นสุด เราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาในกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านอันได้เกิดจากการเพิกถอนความยินยอม หากท่านมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่ taladwebsite.com

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อใช้ตรวจสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์ของ taladwebsite.com ตลอดอายุการใช้งาน และลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อทีมงาน ได้ที่เมนูติดต่อเรา

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ taladwebsite.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ ตลาดเว็บไซต์.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดเว็บไซต์ จำกัด (Taladwebsite Co., Ltd.)

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ taladwebsite.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ taladwebsite.com ต่อไป โดยสามารถติดต่อเว็บไซต์ได้ตามรายละเอียด เมนูติดต่อเรา

ขอขอบคุณที่ท่านสนใจบริการของเรา

เว็บไซต์ราคาประหยัดที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้

สั่งทำเว็บไซต์ได้เลย

084-4821768 (30คู่สาย)
ติดต่อ